Regulament

REGULAMENT 

privind acordarea premiilor 

Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava (ACCES)

 

 

Capitolul 1 Dispoziţii generale

 

Art. 1. În scopul stimulării creaţiei în domeniile ştiinţe socio-umane (inclusiv economice), juridice, istorice şi inginereşti, artă şi medicină, Asociaţia de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava (ACCES) acordă premii destinate oamenilor de ştiinţă din ţară sau din străinătate, cărora li se recunoaşte astfel contribuţia originală la dezvoltarea culturii, educaţiei şi  societăţii româneşti. Aceste premii pot fi acordate şi unor cercetători sau oameni de cultură străini pentru contribuţii ştiinţifice de impact, relevante şi reprezentative, care se referă la mediul cultural şi spiritual românesc, respectiv care sunt realizate în colaborare cu cercetători români din țară și/sau străinătate.

Premiile ACCES constituie recompense morale pentru lucrări științifice originale, de înaltă valoare profesională și/sau academică, realizate individual sau colectiv, care pun în evidenţă creativitatea și capacitatea de inovare a autorilor şi contribuie semnificativ la progresul ştiinţelor, culturii şi educaţiei românești.

 

Art. 2. Ca semn de consideraţie şi înaltă preţuire, Asociaţia de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava instituie şi acordă următoarele categorii de premii, distincţii şi titluri onorifice:

 

 1. Premii
 2. premianuale pentru literatura de specialitate și/sau lucrări de artă – pentru cărţi (inclusiv electronice) publicate, lucrări expuse sau brevetele de inovații în anul calendaristic pentru care se acordă premiul;
 3. premiul pentru tineri cercetători;
 4. premiul pentru originalitate în cercetare/ predare;
 5. premiul Dimitrie Cantemir pentru cărţi în domeniul ştiinţe socio-umane;
 6. premiul de excelenţă  Ştefan cel Mare pentru sprijinul acordat publicării unor cărţi (sponsor);
 7. premiexcepţionale pentru cea mai valoroasă lucrare, elaborată pe baza unor teme făcute publice de Asociaţia de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava şi selectate prin concurs

 

 1. II. Distincţii:
 2. excelenţă cu medalia de aur pentru preţuire:
 3. medalia de preţuire;
 4. diploma de preţuire;
 5. excelenţă pentru întreaga activitate;
 6. debut profesoral;
 7. cea mai bună carte de specialitate;

 

III.Titluri onorifice

 1. membru de onoare al ACCES (Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava);
 2. profesor emerit;
 3. profesorul anului / cercetătorul anului

 

Capitolul 2 – Condiţii (procedură) de acordare

 

Art. 3.  Acordarea distincţiilor are la bază criterii care reflectă excelenţa în activităţile didactice, de cercetare ştiinţifică şi de servicii profesionale aduse instituţiilor de învăţământ, comunităţii academice din ţara noastră, cât şi Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava.

 Premiile anuale ale Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava se acordă pentru realizări ştiinţifice şi artistice de excepţie aferente unui anumit an / aferente anului pentru care se face premierea pentru următoarele categorii:

 • lucrări ştiinţifice şi literare complete publicate;
 • lucrări tehnice realizate şi puse în funcţiune, brevete;
 • opere dramatice, muzicale, reprezentate sau executate în spectacole publice sau audiovizuale;
 • opere de artă plastică prezentate sau expuse public;
 • interpretări şi realizări de valoare în arta spectacolului.

Distincţia „Excelenţă cu medalia de aur pentru preţuire” se acordă pentru:

 • merite deosebite în slujba învăţământului şi cercetării ştiinţifice;
 • dezvoltarea şi consolidarea poziţiei şi rolului Asociaţieide Cooperare Cultural-Educaţională Suceava în cadrul spaţiului de educaţie şi cercetare;

Distincţia „Medalia de preţuire” se acordă cu prilejul unor vizite efectuate / primate in cadrul relaţiilor de colaborare interinstituţională, unor personalităţi marcante sau organisme şi instituţii de învăţământ sau cercetare ştiinţifică.

Distincţia „Diploma de preţuire” se acordă persoanelor care s-au remarcat în mod deosebit în sprijinirea activităţilor ACCES.

Distincţia „Excelenţă pentru întreaga activitate” se acordă în semn de recunoaştere a meritelor deosebite pe care un cadru didactic şi de cercetare ştiinţifică sau o entitate organizaţională (facultate, institut de cercetare, colegiu, şcoală, editură, agenţie etc.) le-a avut în decursul activităţii sale, contribuind la înfiinţarea, dezvoltarea, perfecţionarea şi afirmarea învăţământului în plan naţional şi internaţional.

Distincţia „Debut profesoral” se acordă celui mai bun debutant în primii cinci ani de activitate didactică / de cercetare, având în vedere:

 1. parcursul din debutul carierei profesorale;
 2. rezultatele notabile obţinute prin participare la proiectele de cercetare ştiinţifică;
 3. stadiul pregătirii doctorale şi rezultatele foarte bune obţinute în programul şcolii doctorale;
 4. distincţii profesionale obţinute în debutul carierei didactice şi/sau de cercetare ştiinţifică.

Distincţia „ Cea mai bună carte de specialitate” se acordă anual, unui număr de cel mult 3 (trei) lucrări apărute în ultimii doi ani sub semnătura personalului didactic şi de cercetare ştiinţifică.

Titlul onorific „Membru de onoare al ACCES” poate fi acordat:

 1. instituţiilor de învăţământ sau de cercetare, asociaţiilor şi organizaţiilor naţionale sau internaţionale din ţară sau străinătate, sau altor entităţi care colaborează cu ACCES la realizarea obiectivelor acesteia;
 2. personalităţilor române şi/sau străine, cu autoritate ştiinţifică, didactică, managerială recunoscută care au o contribuţie remarcabilă în domeniul culturii sau educaţiei, precum şi la creşterea prestigiului Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava(ACCES) în societate.

Titlul onorific „Profesor emerit” se acordă în semn de înaltă apreciere şi recunoaştere a rezultatelor meritorii pe care un cadru didactic le-a obţinut în activitatea sa ca membru al unei comunităţi din domeniul educaţiei.

Acordarea titlului onorific de „profesor emerit” are la bază următoarele criterii de evaluare:

 1. calitatea prestaţiei didactice (competenţa didactică)
 2. calitatea activităţii de cercetare ştiinţifică;
 3. conţinutul serviciilor profesionale;
 4. contribuţii la dezvoltarea mediului educaţ

Titlul onorific „Profesorul anului” / “Cercetătorul anului” se acordă persoanei care, în decursul unui an universitar, s-a remarcat în mod constant prin:

 1. activităţi care aduc servicii de maximă utilitate pentru viaţa comunităţii universitare din ţara noastră;
 2. promovarea cu succes a obiectivelor Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava(ACCES);

Se conferă cel mult 2 (două) asemenea titluri onorifice pe an.

 

Art. 4. Fiecare premiu anual se acordă pentru o singură lucrare ori un grup de lucrări.

 

Art. 5. Propunerile pentru acordarea premiilor anuale se înaintează Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava până la data de 1 septembrie a anului calendaristic următor prezentării publice / apariției lucrării. Propunerile se transmit secţiilor ştiinţifice de specialitate ale Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava. Propunerile pot fi făcute de autor şi  membrii Consiliului ştiinţific.

 

 

Art. 6. Pentru fiecare lucrare propusă pentru premiere, Consiliul Ştiinţific al Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava desemnează câte doi referenţi din rândul membrilor ei; în cazul în care în cadrul acestuia nu există specialişti în domeniul respectiv, Preşedintele Consiliului Ştiinţific  va desemna referenţi din rândurile unor personalităţi ştiinţifice şi artistice recunoscute şi cu vizibilitate şi prestigiu recunoscut în domeniu. În acest caz cel, puţin unul dintre referate va trebui să fie contrasemnat de un membru al consiliului ştiinţific. Membrii Consiliului ştiinţific al Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava care propun lucrări spre premiere vor face şi un referat de recomandare.

Referatele de apreciere asupra fiecărei lucrări se întocmesc şi se prezintă separat şi independent unul de altul. Ele trebuie să reliefeze, într-o formă concisă şi clară, contribuţia semnificativă a lucrării analizate la progresul domeniului respectiv al ştiinţei, tehnicii, literaturii sau artelor. În cazul lucrărilor ştiintifice se vor lua în considerare impactul lucrării asupra domeniului (citări semnificative în literatura de specialitate sau de specialişti reputaţi, publicarea în reviste sau edituri de prestigiu), cât şi reputaţia ştiinţifică a autorului. Vor fi avute în vedere cu precădere pentru premiere monografii ştiinţifice cu contribuţii originale, precum şi sinteze sau lucrări de dimensiuni mai mari. Propunerile insuficient motivate nu vor fi luate în considerare.

Nu se pot acorda premii ale Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava pentru manuale sau cursuri universitare. În cazul în care premiul se acordă unei opere cu autori multipli (dicţionare, tratate etc.) nominalizarea se va face pentru redactorul responsabil al lucrării sau autorului principal.

Se poate acorda un premiu al Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava pentru întreaga operă ştiinţifică sau literar-artistică a unei personalităţi culturale şi/sau universitare româneşti. Acest tip de premiu se poate acorda anual pe fiecare domeniu: ştiinţe socio-umane (inclusiv economice), juridice, istorice şi inginereşti, artă şi medicină.

Secţiile ştiinţifice vor putea decide să nu se decerneze premiul în cazul în care, în  anul respectiv, nu poate fi selectată o lucrare / vreo personalitate pentru categoria considerată.

 

Capitolul 3 – Dispoziţii finale

Art. 7. Decernarea premiilor Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava se face în şedinţă solemnă cu participarea autorilor lucrărilor premiate sau a reprezentanților acestora. Pentru fiecare lucrare premiată se face o prezentare a raţiunilor care au determinat acordarea premiului.

Premiile se decernează de către preşedintele Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava sau de către reprezentanţii acestuia.

 

Art. 8 Premiile Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava constau în conferirea unei diplome de recunoaștere a valorii contribuției celui premiat. Atunci când cel premiat nu poate participa la şedinţă diploma i se transmite prin poştă.

În situaţia pierderii, sustragerii sau distrugerii diplomelor conferite, Asociaţia de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava nu eliberează duplicate ale acestora.

 

 

Art. 9. Membrii Consiliului ştiinţific al Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava nu pot să primească premii ale acesteia, dar pot primi diplome onorifice pentru recunoașterea activității. Prezenţa unui membru al Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava în colectivul de autori nu afectează premierea lucrării respective.

 

 

Art. 10. Prevederile prezentului regulament intră în vigoare pe data de 15.01.2015.

 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC AL  ASOCIAŢIEI DE COOPERARE CULTURAL-EDUCAŢIONALĂ SUCEAVA

 

I. Secţia ştiinţe economice

Prof.univ.dr. Gheorghe Zaman, Academia Română

Prof.univ.dr. Emilian M. Dobrescu, Academia Română

Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Univ. Al.I.Cuza Iaşi

Prof.univ.dr. Puiu Nistoreanu, ASE Bucureşti

Prof.univ.dr. Dorel Matiş, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Ionel Bostan, Univ. Ştefan cel Mare din Suceava

Conf.univ.dr. Dan-Cristian Dabija, Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Prof.univ.dr. Veronica Grosu, Univ. Ştefan cel Mare din Suceava

 

 1. Secţia ştiinţe juridice

Prof.unv.dr. Elena Iftime

Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu

 

 1. Secţia ştiinţe socio-umane

Profesor univ.dr. Basarab Nicolescu, University Paris 6

Prof.univ.dr. Antonio Sandu, Univ. Ştefan cel Mare din Suceava

Prof.univ.dr. Rodica Nagy, Univ. Ştefan cel Mare din Suceava

Prof.univ.dr. Gina Măciucă, Univ. Ştefan cel Mare din Suceava

 

 1. Ştiinţe istorice

Prof.univ.dr. Mihai Iacobescu,  Univ. Ştefan cel Mare din Suceava

Conf.univ.dr. Florin Pintescu, Univ. Ştefan cel Mare din Suceava

 

 1. Ştiinţe inginereşti

Prof.univ.dr. Ştefan-Gheorghe Pentiuc, Univ. Ştefan cel Mare din Suceava

Prof.univ.dr. Romeo Ionescu, Univ. Ştefan cel Mare din Suceava